فارنهایت 451
نام نویسنده
صفحات
ناشر سبزان
سال نشر
داستان در جهانی اتفاق میافتد که خواندن یا داشتن کتاب جنایتی بزرگ محسوب میشود، 
این مشخصات جامعهای در فضای جنگ سرد است که تحت ستم یک نظام سیاسی تمامیت ‌خواه است و شهروندانش را افرادی 
مجهولالهویه و نابالغ تشکیل میدهندکه اسیر سانسور و کنترل فکر هستند. قرصهای شادی بخش و داروهای مسکن و خوابآور
که نسیانآور نیز هستند با صفحههای بزرگ ویدیویی بر دیوارهای منازل هرگونه دغدغهای
را برطرف میکنند. آزاداندیشی در این جهان ممنوع و خطرناک است زیرا تعادل جامعه را
 مختل و اشخاص را ضداجتماع بار میآورد. کتاب و هرچه خواندنی است عامل اصلی این
انحراف شناخته میشود. مسؤلیت بازیابی و سوزاندن کتابهای باقیمانده در این نظام
 به عهده آتشنشانی است. از آنجاییکه خانههای این شهر تخیلی ضدآتشند، کتابهای 
یافته را در همان محل اختفا به آتش میکشند. برای کشف محل اختفای کتاب از یک سگ
مکانیکی استفاده میکنند که پس از یافتن کتاب صاحب آن را که دشمن امنیت ملی نامیده
میشود، تعقیب کرده و به قتل میرساند. اونیفورم و کلاه مأموران آتشنشانی به نشان
"سمندر" یا "آتشپرست" مزین است؛ این خزنده از دوران باستان نماد زندگی در آتش بوده
است. مونتاگ آتشنشانی است که از کار