شماره درس نام درس تعداد جلسات تعداد منابع
7 جریان های فکری ایران معاصر
13
36
90 گفتارهایی پیرامون ولایت فقیه
7
40
24 تجوید و آوا شناسی قرآن کریم
16
66
39 معاد شناسی
15
18
38 سلوک اسلامی
16
47
36 تفسیر سوره حجرات
8
70
60 احکام عمومی
5
10
59 تاریخ ائمه بقیع -علیهم السلام
6
10
61 آشنائی با مناسک حج عمره
4
70
102 جریان شناسی رسانه
6
3
43 آمریکا شناسی
7
8
40 شبکه های اجتماعی
4
2
8 جریان های فرهنگی و ضد فرهنگ ها
14
67
30 جریان شناسی سلفی گری
5
30
49 دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی
5
0
44 روش تحلیل سیاسی
8
14
29 جریان شناسی جنبش دانشجویی
4
17
41 مفهوم شناسی جنگ نرم
6
73
99 مروری برمهارت های زندگي
9
64
98 زنان و مردان؛ تفاوت ها و تشابه­ ها
5
26