شماره درس نام درس تعداد جلسات تعداد منابع
112 مقاله نویسی
3
31
157 حقیقت مظلوم - درسنامه علوی
10
21
درس تستی اول
4
0
55 معاد شناسی و مرگ آگاهی - در زندگی (کد:20110)
7
0
56 معاد شناسی و مرگ آگاهی-در برزخ (کد:20111)
7
0
166 خدا شناسی-اثبات وجود خدا(کد:20103)
6
0
167 خدا شناسی -مراتب توحید(کد:20104)
6
0
168 خدا شناسی - صفات الهی(کد:20105)
6
0
169 معاد شناسی در کلام جدید (کد درس:20106)
3
0
172 دین شناسی معرفتی (کد درس:20107)
8
0
173 اسلام و هرمنوتیک (کد:20108)
5
0
176 کتاب اندیشه1(آیت الله سبحانی)-بخش اول (کد درس:20101)
5
0
177 کتاب اندیشه1(آیت الله سبحانی)- بخش دوم (کد درس:20102)
5
0
262 مبانی اندیشه اسلامی1- اول (کد:20112)
8
0
263 مبانی اندیشه اسلامی1-دوم(کد:20113)
8
0
284 نگاه تاریخی به دین یهود (کد:20114)
8
0
285 نگاه تاریخی به دین مسیحیت(کد:20115)
8
0
301 اسلام و سکولاریزم ( کد:20109)
5
0
170 پیامبر شناسی (کد درس:20206)
7
0
171 آشنائی با امام شناسی (کد:20205)
5
0