شماره درس نام درس تعداد جلسات تعداد منابع
174 نظام سیاسی وحکومتی در اسلام (کد:20203)
5
0
175 ولایت فقیه و حکومت اسلامی (کد:20204)
5
0
178 کتاب اندیشه 2(دکترغفارزاده)-بخش اول (کد درس:20201)
8
0
179 کتاب اندیشه2(دکترغفارزاده)- بخش دوم (کد درس:20202)
7
0
195 آشنایی با اندیشه اسلامی2 -اول (کد:20207)
9
0
196 آشنائی با اندیشه اسلامی2-دوم (کد:20208)
9
0
207 آشنائی با جریان نوظهور سلفی‌گری (کد:20209)
4
0
268 آشنائی با مبانی ولایت فقیه (کد درس:20210)
8
0
269 آشنائی با‌ دکترین مهدویت-اول (کد:20211)
8
0
270 آشنائی با دکترین مهدویت-دوم (کد:20212)
8
0
282 تفکر جدایی دین از سیاست (کد:20213)
7
0
283 دموکراسی و مردم سالاری دینی (کد:20214)
7
0
69 انسان موفق - انسان هدفمند(کد:20301)
8
0
87 انسان موفق - اعتماد به خدا(کد:20302)
8
0
197 انسان شناسی - انسان و خلافت الهی(کد:20303)
6
0
198 انسان شناسی - انسان و معاد(کد:20304)
6
0
67 حقوق دانشجویی(کد:20403)
6
0
199 حق،تکلیف و آزادی (کد:20401)
8
0
200 حق، آزادی اندیشه و بیان(کد:20402)
8
0
226 انتخاب و ارزش در اخلاق (کد:21001)
8
0