شماره درس نام درس تعداد جلسات تعداد منابع
227 نسبیت یا ثبات در اخلاق (کد:21002)
8
0
79 اخلاق اسلامی و هوای نفس (کد:21101)
7
0
80 رذائل اخلاقی (کد:21102)
7
0
35 شناخت ماهیت رسانه(کد:21203)
3
0
228 آشنایی با آیین زندگی - بخش اول (کد درس:21201)
4
0
229 آشنایی با آیین زندگی - بخش دوم (کد درس:21202)
5
0
232 آموزه‌های عرفان‌عملی دراسلام(کد:21301)
7
0
202 عقلانیت اسلامی، روحانیت و سیاست (کد:20705)
6
0
203 جریان‌های سنت گرا و مدرنیسم (کد:20706)
6
0
204 جنبش‌ دانشجویی(کد:20707)
3
0
205 آمریکاشناسی (کد:20708)
6
0
206 جریان شناسی رسانه‌های غربی(کد:20709)
5
0
208 جنگ نرم(کد:20710)
5
0
223 دستاورهای ملی، منطقه ای و بین المللی انقلاب(کد:20711)
5
0
224 تحلیلی برانقلاب اسلامی(کد:20712)
4
0
225 جریان‌های مخالف انقلاب اسلامی(کد:20713)
4
0
286 جریان‌شناسی احزاب سیاسی ایران(کد:20714)
7
0
296 سیر انقلاب از قاجار تا محمدرضا پهلوی(کد:20701)
5
0
297 پیروزی انقلاب و چالش‌های پیش‌رو (کد:20702)
5
0
298 فراماسونری، پلورالیسم و فمینیسم (کد:20703)
7
0