شماره درس نام درس تعداد جلسات تعداد منابع
299 بهائیت، وهابیت و تصوّف (کد:20704)
6
0
210 ولایت فقیه و مجلس در قانون اساسی (کد:20801)
8
0
211 قوای قضائیه و مقننه در قانون اساسی (کد:20802)
8
0
180 اسلام، مردم و ولایت از دیدگاه امام خمینی ره
4
0
247 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(کد:21501)
8
0
248 نهضت علمی و تمدن اسلامی (کد درس:21502)
8
0
0 آشنائی با تاریخ فرهنگ و تمدن فنی مهندسی - بخش اول (کد درس:21504)
0
0
250 آشنائی با تاریخ فرهنگ و تمدن فنی مهندسی - بخش دوم (کد درس:21505)
0
300 تاریخ پزشکی ایرانی - اسلامی(کد درس:21503)
7
0
251 تاریخ و اعراب قبل از اسلام-از جاهلیت تا اسلام(کد:21601)
6
0
252 تاریخ،بعثت و هجرت پیامبر-از بعثت تا هجرت (کد:21602)
6
0
253 از فتح مکه تا سقیفه (کد:21603)
6
0
264 ناگفته‌هایی ازتاریخ اسلام(کد:21605)
7
0
265 از غدیر تا شهادت حضرت زهرا(س)-(کد:21606)
6
0
266 سبک حکومت و زندگی خلفا(کد:21607)
0
0
267 حکومت امیرالمومنین(کد:21608)
6
0
271 از خلفا تا ولایت و شهادت علی علیه السلام(کد:21604)
7
0
193 آموزه هائی از تاریخ اسلام و سیره -بخش اول (کد درس:21701)
8
0
194 آموزه هائی از تاریخ اسلام و سیره
7
0
254 تاریخ ائمه بقیع(کد:21703)
5
0