شماره درس نام درس تعداد جلسات تعداد منابع
255 تاریخ پیامبراسلام(ص)-اول(کد:21704)
5
0
256 تاریخ پیامبراسلام(ص)-دوم(کد:21705)
5
0
257 تاریخ زندگانی امام‌علی(ع)-(کد:21706)
4
0
258 تاریخ زندگی امامین حسنین(علیهماالسلام)-(کد:21707)
7
0
259 آشنائی با تاریخ زندگی امام سجاد،امام باقر،امام صادق علیهم السلام (کد درس:21708)
7
0
260 تاریخ زندگی امام‌کاظم،امام رضا،امام‌جوادعلیهم‌السلام(کد:21709)
6
0
261 تاریخ زندگی امام هادی،امام عسگری‌وامام زمان‌علیهم السلام(کد:21710)
6
0
77 تجوید قرآن کریم-دوم(کد:20502)
6
0
78 تجوید قرآن کریم-سوم(کد:20503)
6
0
287 تجوید قرآن کریم-اول(کد:20501)
6
0
288 درسهای بندگی در سوره فرقان - بخش اول (کد درس:20504)
8
0
289 درسهای بندگی در سوره فرقان - بخش دوم (کد درس:20505)
8
0
291 آموزه‌های تربیتی سوره حجرات(کد:20508)
7
0
292 سیری درنهج البلاغه -اول(کد:20601)
6
0
293 سیری درنهج البلاغه-دوم(کد:20602)
5
55
294 فرازهایی ازصحیفه سجادیه-اول (کد:20605)
6
0
295 فرازهایی از صحیفه سجادیه-دوم(کد:20606)
6
0
302 شرح خطبه متقین-اول(کد:20603)
6
0
303 شرح خطبه متقین-دوم(کد:20604)
6
0
230 مهارتهای سازگاری و رفتاری‌درخانواده(کد:21403)
9
0