شماره درس نام درس تعداد جلسات تعداد منابع
231 تفاوتهای جسمی و روحی زن ومرد (کد درس:21404)
4
0
233 کتاب دانش خانواده(خانم آیت اللهی) - بخش اول (کد درس:21401)
9
0
234 کتاب دانش خانواده(خانم آیت اللهی) - بخش دوم(کد:21402)
8
15
235 مسائل اقتصادی و تربیتی در خانواده(کد:21405)
6
0
236 مولفه های تربیتی خانواده موفق (کد درس:21406)
6
0
153 تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی و برنامه عمل
7
101
158 دوره آموزشی دانش افزایی اندیشه سیاسی
26
0
179 واجب فراموش شده
5
0
178 نگاهی نو بر نهضت حسینی
6
31
179 واجب فراموش شده
5
50
173 آشنایی با ادیان
16
0
168 آموزش فقه اسلامی 1
12
0
169 آموزش فقه اسلامی 2
12
1
170 آموزش فقه اسلامی 3
26
0
154 تاریخ اسلام 1
14
0
166 تاریخ اسلام 2
14
0
167 تاریخ اسلام 3
12
0
0 دوره اندیشه سیاسی - گروه دو
22
0
328 نفوذ درپشت جبهه انقلاب(کد:20716)
0
0
324 اقتصادایران:لیبرالی یا مقاومتی؟!(کد:20715)
0
0