شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول: رسانه ابزاری برای استعمار
2
2 جلسه دوم: سلطه بر رسانه ها
2
3 جلسه سوم: تسلط صهیونیسم بر رسانه های غرب
1
4 جلسه چهارم: مالکان رسانه های غربی و عربی چه کسانی هستند؟
2
5 جلسه پنجم: جریان شناسی رسانه های جهان عرب
1