شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول: آشنائی با تاریخچه قرائت قرآن
10
2 جلسه دوم: آشنائی با قرائت حفص از عاصم
10
3 جلسه سوم:آغاز قرائت و مراتب آن
26
4 جلسه چهارم:همزه وصل - طرق وقف
7
5 جلسه پنجم: باب وقف و ابتدا
7
6 جلسه ششم :تلفظ صحیح حرکات و حروف (قسمت اول)
19
7 جلسه هفتم : تلفظ صحیح حروف (قسمت دوم)
14
8 جلسه هشتم:صفات حروف (قسمت اول)-برای باز شدن این جلسه محتوای آموزشی جلسه قبل را ببینید
2
9 جلسه نهم:صفات حروف (قسمت دوم)
5
10 جلسه دهم: احکام حروف -تفخیم و ترقیق قسمت اول
4
11 جلسه یازدهم: تفخیم و ترقیق (قسمت دوم)
3
12 جلسه دوازدهم: ادغام
6
13 جلسه سیزدهم:احکام نون ساکنه و تنوین
8
14 جلسه چهاردهم: احکام میم ساکنه
3
15 جلسه پانزدهم: مد و قصر
5