شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول:مفهوم و تبارشناسی تاریخی جنبش دانشجویی
17
2 جلسه دوم: تقسیمات جنبش های دانشجوئی
17
3 جلسه سوم:آسیب‌شناسی جنبش دانشجویی
16