شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول:مباحث مقدماتی و تاریخ تفکر سلفی گری
29
2 جلسه دوم:آشنائی با محمد بن عبد الوهاب
24
3 جلسه سوم:آشنائی با مکتب دیوبندیه
20
4 جلسه چهارم: آشنائی با جریان سلفی تقریبی اخوان المسلمین و سلفی جهادی القاعده
27