شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول: پیشی نگرفتن بر پیامبر
24
2 جلسه دوم: رعایت ادب در برخورد با پیامبر
24
3 جلسه سوم: تفاوت مومن و فاسق، لزوم تحقیق درباره شایعات
34
4 جلسه چهارم: برخورد با مومنان یاغی
25
5 جلسه پنجم: تمسخر ،سوءظن و غیبت ،بیماری های اجتماعی
31
6 جلسه ششم: اصل برابری و مساواه در اسلام ، ملاک برتری در اسلام
34
7 جلسه هفتم:سه نشانه مومن واقعی
19