شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول: هوای نفس، عامل محجوب شدن انسان از حق تعالی
38
2 جلسه دوم: راه شکستن موجودیت فعلی و یا مرتبه نفسانی
37
3 جلسه سوم: تعریف هوای نفس
35
4 جلسه چهارم: مرزهوی تا کجاست؟
33
5 جلسه پنجم: بحث در موضوع بخل و عواقب آن
32
6 جلسه ششم: اجتناب نکردن از مال حرام
23
7 جلسه هفتم: امانتداری و خیانت و مسئله خوض در باطل
21
8 جلسه هشتم: بی‌جا صحبت کردن
19
9 جلسه نهم: اذیت مومن1
19
10 جلسه دهم: اذیت مومن2
18
11 جلسه یازدهم:بحث اکرام و اعزار مومن
19
12 جلسه دوازدهم: موضوع حسد و آثار آن
22
13 جلسه سیزدهم:ادامه بحث حسد
19
14 جلسه چهاردهم: ایجاد خوف در دل مومنین و آثار آن
15
15 جلسه پانزدهم:بحث ادخال سرور در قلب مومن
14