شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول:یاد مرگ
12
2 جلسه دوم: علت ترس از مرگ
6
3 جلسه سوم: نشاط‌انگیزی یاد مرگ
7
4 جلسه چهارم:معنای احتضار، تفاوت نوع مردن انسان‌ها
5
5 جلسه پنجم: احتضار2
5
6 جلسه ششم: قبض روح 1
6
7 جلسه هفتم: قبض روح 2
6
8 جلسه هشتم: عالم قبر(شب اول قبر – سوال قبر)
7
9 جلسه نهم: عالم قبر(فشار قبر)
9
10 جلسه دهم: عالم قبر(تجسم اعمال در قبر)
9
11 جلسه یازدهم: برزخ(ارتباط با اموات)
8
12 جلسه دوازدهم: شفاعت
8
13 جلسه سیزدهم: عوامل کاهش فشار قبر
4
14 جلسه چهاردهم: موضوع تجسم اعمال
6