شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول:آشنایی با مفهوم WEb2
2
2 جلسه دوم : ادامه آشنائي با يوتيوب و فيس بوك
2
3 جلسه سوم: آشنائي با برخي شبكه هاي اجتماعي داخلي
2