شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول:ضرورت تعیین سازمان نظری برای مفهوم جنگ نرم
73
2 جلسه دوم:آشنائی با کیفیت هدف گذاری در جنگ نرم
73
3 جلسه سوم:آشنائي با جریان تجدید نظر طلب فکری و سیاسی
72
4 جلسه چهارم:حوزه های موثر در جنگ كدامند؟
72
5 جلسه پنجم:آشنائي با سومین تحول در فضای رسانه ای
65