شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول:جامعه شناسی امریکا
4
2 جلسه دوم:وضعیت اقتصادی آمریکا
4
3 جلسه سوم:وضعیت سیاسی و انتخابات امریکا
5
4 جلسه چهارم:آشنائی با گروههای موافق و مخالف با ایران
3
5 جلسه پنجم: آشنائی با گروه سوم مخالف با ایران
3
6 جلسه ششم:بررسی وضعیت فرهنگی آمریکا
2