شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول: مقدمه ،ضرورت تحليل سياسي
12
2 جلسه دوم: دانستن مقدمات تحليل سياسي
13
3 جلسه سوم:ادامه مقدمات تحليل سياسي
10
4 جلسه چهارم:موارد ايجابي فنون تحليل سياسي
5
5 جلسه پنجم:ادامه شناخت موارد ايجابي
5
6 جلسه ششم:شناخت موارد سلبي فنون تحليل سياسي
6
7 جلسه هفتم:ادامه شناخت موارد سلبي
6