شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول:بررسی سطح ملی دستاوردهای انقلاب
0
2 جلسه دوم:بررسی سطح منطقه ای دستاوردهای انقلاب اسلامی
0
3 جلسه سوم:دستاوردهای انقلاب اسلامی در سطح بین‌المللی
0
4 جلسه چهارم: بررسی سطح تاریخی انقلاب اسلامی
0