شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول:آشنائی مختصر با تاریخ پیامبر اسلام(ص)
2
2 جلسه دوم:برخی ویژگی‌های حضرت‌زهرا(س)
1
3 جلسه سوم :آشنائی مختصربا تاریخ امام حسن(ع)
6
4 جلسه چهارم: آشنائی مختصربا تاریخ امام سجاد وامام باقر(ع)
4
5 جلسه پنجم:آشنائی مختصربا تاریخ امام صادق-ع
4