شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول: آشنایی با احکام وضو
9
2 جلسه دوم: آشنایی با برخی احکام تیمم وغسل
9
3 جلسه سوم: آشنائی با برخی ازاحکام نماز
10
4 جلسه پایانی این درس
8