شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول:مناسک عمره و احکام احرام
57
2 جلسه دوم: احکام طواف ، نماز طواف و سعی
32
3 جلسه سوم: طواف نساء و تقصیر
20