شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول:تعريف جریان و طبقه بندی جریانات فکری
3
2 جلسه دوم:موئلفه های جریان و تاثیرات آن
2
3 جلسه سوم: اصول جریان عقلانیت اسلامی
3
4 جلسه چهارم:ادامه اصول جریان عقلانیت اسلامي
3
5 جلسه پنجم:آشنائی با جریان سنتی
12
6 جلسه ششم: نسبت روحانیت و سیاست
6
7 جلسه هفتم: جریان مکتب تفکیک
10
8 جلسه هشتم: ادامه مبحث جریان تفکیک
9
9 جلسه نهم: آشنائی با جریان تجدد ستیزی
10
10 جلسه دهم: آشنائی با جریان سنت گرا
14
11 جلسه یازدهم: نقد جریان تجدد ستیز
13
12 جلسه دوازدهم: آشنائی با جریان روشنفکری
27