شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول:توضیح و تعریف بعضی اصطلاحات درس
1
2 جلسه دوم:آشنائی با فراماسونری
6
3 جلسه سوم:ابتذال فرهنگی در سینما و موسیقی
4
4 جلسه چهارم:شناخت اجمالی فِرَق نوظهور و شیطان پرستی
3
5 جلسه پنجم:انواع جریان‌های سکولار
3
6 جلسه ششم:جریان کثرت گرایی دینی یا پلورالیزم
6
7 جلسه هفتم:فمینیزم؛ رویکرد اخلاق ستیزانه
16
8 جلسه هشتم: تکالیف و حقوق زن و مرد دراسلام
1
9 جلسه نهم:فرقه شیخیه و انشعابات آن
4
10 جلسه دهم:جریان بهائیت
11
11 جلسه یازدهم:جریان وهابیت
22
12 جلسه دوازدهم:تصوف فرقه ای
3
13 جلسه سیزدهم:دوره شناسی تصوف
3