شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول: بررسی اصل ولایت فقیه از نگاه برخی علمای شیعه
36
2 جلسه دوم: مقایسه انواع ولایت(افتاء، قضا و اجرا) در نگاه علمای شیعه
31
3 جلسه سوم: بررسی جایگاه ولایت فقیه در آراء و اندیشه‌های علمای شیعه در مقایسه با حضرت امام خمینی(ره)
29
4 جلسه چهارم:بررسی و تبیین دیدگاههای مخالفین و موافقین ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت
27
5 جلسه پنجم:پاسخ به برخی شبهات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و جایگاه ولایت فقیه
26
6 جلسه ششم:مروری اجمالی بر دیدگاه‌های شیخ انصاری و آخوند خراسانی
27