شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول: تفاوت ها و تشابه­ ها (1)
26
2 جلسه دوم: تفاوت ها و تشابه­ ها (2)
26
3 جلسه سوم: تفاوت ها و تشابه­ ها (3)
26
4 جلسه چهارم: تفاوت ها و تشابه­ ها (4)
25