شماره درس نام جلسه تعداد منابع
1 جلسه اول: مهارت های برقراری ارتباط مؤثر (1)
42
2 جلسه دوم: مهارت های برقراری ارتباط مؤثر (2)
51
3 جلسه سوم: مهارت های مدیريت، مقدمۀ سایر مهارت ها
41
4 جلسه چهارم: مدیریت اقتصادی در خانواده (1)
17
5 جلسه پنجم: مدیریت اقتصادی در خانواده (2)
11
6 جلسه ششم: مدیریت اقتصادی در خانواده (3)
4
7 جلسه هفتم: مهارت های فرزند پروری (1)
23
8 جلسه هشتم: مهارت های فرزند پروری (2)
8