نام پرونده

آشنایی با فلسفه غرب

دریافت فایل

درباره پرونده

احساس نیاز به مطالعه فلسفه در ایران رو به فزونی است . این مطلب می تواند هم مایه های امید را به آینده ای که تنها احساسات و سیاست زدگی حاکم نباشد روشن کند و هم می تواند نوید دهنده ی هیچ باشد . فلسفه اگر صرفا تکرار الفاظ مغلق گذشتگان باشد یا پیروی از این و آن نه تنها نوید دهنده ی آینده ای بهتر نخواهد بود که پای بستی است برای ایستایی . آنچه فلسفه را فلسفه می کند پرسش است و پرسش نه با پیروی از شرق به دست می آید و نه از غرب . پرسش فلسفی نسبتی با زمانه و فرهنگ و امور انضمامی اکنون ما و ریشه در سنت بومی هر فرهنگ دارد . ولی فلسفه جهانی است . پس باید با جهان فلسفه و فلسفه ی جهانی ارتباط برقرار کرد . فلسفه را می توان به سه شیوه آموخت . آنچه معمولا در دانشگاه ها و مطالعات افراد علاقه مند به این رشته متداول است ، انباشت اطلاعات که بیشتر با خواندن تاریخ فلسفه و یا کتابهایی که اقوال فیلسوفان را شرح و بسط می دهد ، ممکن می شود . نوع دیگر مواجهه با فلسفه ،آشنایی با سیر تطور فلسفه و اینکه چگونه اندیشه ها در طول زمان از پس یک دیگر آمده اند و چه نسبتی با زمانه و فرهنگ و تاریخ داشته و به کدام سمت و سو میل کرده اند و اساسا فلسفه چیست و چه تمایزی با علوم دیگر دارد ، ما چه نیازی به آن داریم و ... . در نهایت می توان تفکر فلسفی و در واقع فلسفیدن را آموزش دید ، گرچه این امر صرفا با آموزش و مطالع میسور نمی شود ولی می توان زمینه های آن را فراهم کرد . در این سیر مطالعاتی مقدماتی سعی شده که هر سه نوع مواجهه با فلسفه را بگنجانیم و با هر کدام از این موارد سه گانه آشنایی اجمالی ای پیدا کنیم . مخاطب این سیر تمام علاقه مندان به فلسفه می باشند که هنوز به صورتی جدی وارد این عرصه نشده و یا تازه گام در وادی فلسفه نهاده اند . شما در پایان این سیر ، آشنایی اجمالی با تاریخ فلسفه و نیز سیر تطور فلسفه و تفکر نقادانه و نحوه ی پرسش فلسفی پیدا می کنید. آشنایی اجمالی پیدا می کنید با اینکه اساسا فلسفه چه هست و چه نیست ، تفاوت فلسفه با سایر علوم چیست ، فلسفه به چه کار می آید ، تاریخ فلسفه چیست ، چگونه ذهنی فلسفی داشته باشید و مهم تر از همه اینکه آیا اساسا به درستی سراغ فلسفه آمده اید یا نه ! خوشبختانه در سالهای اخیر کتابها و رساله های بسیار خوبی در زمینه های ذکر شده ، چاپ و منتشر شده . در این سیر به هر حال مجبور بودیم از بین کتب متعدد تنها تعداد محدودی را انتخاب کنیم . امید که مفید واقع شده باشد . در سیرهای بعدی، هم کتب مهم‌تر و دشوارتر اضافه خواهد شد و همچنین جداگانه و تخصصی در هر سه نوع مواجهه با فلسفه کتابها معرفی خواهند شد .
محتوای پرونده
موضوع کلیدواژه کتاب
پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است راه هایی به تفکر فلسفی؛ درآمدی بر مفاهیم بنیادین الفبای فلسفه مسائل فلسفه آموزش فلسفه راهنمای تفکر نقادانه؛ پرسیدن سؤال های بجا فلسفه در عمل فلسفه چیست