نام پرونده

سیر مطالعاتی نبوت

دریافت فایل

درباره پرونده

بر اساس اعتقاد صحیح، دین یک امر مقدس و الهی برای زندگی بشر و نیز مسائل آن مطابق با واقعیت و درک عالی انسان است. اگر این بلوغ فکری برای بشر فراهم شود که بتواند حقایق این امر گرانقدر را درک کرده و ارتباط آن را با مبدأش به شکل صحیح تصور نماید، آنگاه می تواند تحلیل صحیحی از وحی و نبوت ارائه کرده و به سوالات در این زمینه پاسخ دهد. حال اگر بخواهیم درباره انبیا و امامان الهی سخن بگوییم و اوصاف ایشان را ذکر کنیم، از شاخص ترین خصوصیات، عصمت ایشان است. اگر تحلیل درستی از این ویژگی ارائه نشود، جایگاه پیامبران خدا به درستی تبیین نخواهد شد و به تفسیر صحیحی از انسان برتر نخواهیم رسید. آن ویژگی که میتواند ایشان را برای ما به عنوان الگو معرفی سازد، عصمت ایشان است در صورتی که آن را به معنای صحیحش که ویژگی انسان برتر است تصور کنیم نه خصوصیت موجودی برتر از انسان(که ابتدای بیراهه است) و اگر اختیار ایشان را در کسب مقام عصمت از او گرفته و تنها آن را موکول به عنایت الهی کنیم، دیگر فضیلتی برای پیامبران خدا و ائمه معصومین ثبت نشده است و عصمت نیز مقام ارزنده ای نخواهد بود. با توجه به تفاوت سطح علمی مخاطبین کتب اعتقادی و نیز تفاوت نگاه مولفین به این اصول اساسی، بر آن شدیم تا به تناسب نیاز مخاطب و با توجه به کتب تالیف شده در این موضوع، پس از گزینش بهترین های نشر در باب کتب اعتقادی، سیر مطالعاتی مناسبی را برای استفاده عموم مشتاقان کسب معارف دین تدوین کرده تا خدمتی به اهل مطالعه برای استفاده بهینه ایشان انجام داده باشیم. این سیر در سه سطح کلی مبتدی، متوسط و متعالی در نظر گرفته شده است. دلیل تقسیم سیر به این سه مقطع را میتوان در اختلاف سطح معلومات اهل مطالعه برای رویارویی با معارف بیان کرد. سطح مبتدی را آن دسته از مخاطبین تشکیل می دهند که گام اولیه در این وادی را برمی دارند و قصد مطالعه بدون زحمت علمی را داشته و نیز طالب درکی اجمالی از اصول دین خود هستند. این سطح مورد پسند عامه مردم بوده و کتب موجود در آن با زبانی روان تر با مخاطب مواجه می شوند. سطح متوسط را آن دسته از مخاطبین تشکیل می دهند که مقدمات علمی لازم و درک اجمالی از اعتقادات را در سطح مبتدی فراهم کرده و خواهان دقت های بیشتر و نگاه تحقیقی تر در این اصول می باشند. در این سطح دایره تحقیق و نگاه عقلانی بیشتری مشهود است. و در نهایت سطح متعالی ویژه آن دسته از اهل مطالعه می باشد که اعتقادات را به شکل صحیح در دو سطح پیشین فراگرفته و طالب غور و دقت فلسفی بیشتر و گاهی مایل به درکی عرفانی از این حقایق هستند.
محتوای پرونده
موضوع کلیدواژه کتاب
نبوت وحی در ادیان آسمانی فلسفه وحی و نبوت مبانی رسالت انبیاء در قرآن ختم نبوت خاتمیت پیامبر امی درسهای پیامبر اعظم (ص) آموزش عقاید معارف قرآن جلد 4و 5 (راه و راهنماشناسی) وحی و نبوت در نگاه عقل و دین پژوهشی در عصمت معصومان پاسخ به شبهات کلامی: دین و نبوت قرآن در اسلام آشنایی با علوم قرآن علوم قرآنی وحی و نبوت اصول عقاید(نبوت) تلخیص راه و راهنماشناسی قرآ ن شناسی