شماره آموزشکده نام آموزشکده تعداد دروس تعداد منابع
20 فرهنگ و سیاست
16
391
22 مهارت های عمومی
18
706
21 معارف و علوم قرآنی
25
766
30 حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان
7
1
32 سایر آموزشکده ها
1
0
33 استادان
1
0
41 هنر و رسانه
6
5